Landsbyforeningen
for Jystrup
og omegn
Forside
Helhedsplan
Affaldsplads
Om foreningen
Generalforsamling
Ind-/udmeldelse
Nyhedsmailliste
Regnskab
Bestyrelsen
Vedtægter
Arkiv

Links:
Jystrup-net.dk
Jystrup IF
Søholmscenen
Landsbyforum
Naturskattejagten
Kommunen
Ringsted Nu
Dit Ringsted
Facebook:
Søholmhus
Jystrup
Jystrup Net
Flygtningevenner
Gaudi-Galleriet

Referat fra ordinær generalforsamling

Mandag den 28. januar 2013 kl. 19:30 i Mejeriet, Ålbækvej 2, 4174 Jystrup

Tilstede: Bente Meehan, Betina Dybbroe, Jens Christian Elle, Jens Nelmark, Johannes Lund, Lasse Bremer, Leif Gredal, Rene la Cour Sell, Tommy Johannesen. Afbud: Anne Camilla Olsson

Dagsorden:

1.	Valg af dirigent

2.	Bestyrelsens beretning

3.	Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4.	Indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst 5 dage før generalforsamlingen
Bestyrelsen foreslår at ændre de nuværende vedtægter til de tidligere

5.	Hvis bestyrelsens forslag vedtages skal dette punkt behandles:
Fastsættelse af kontingent

6.	Valg af bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer, der vælges for 2 år og afgår med halvdelen hvert år
Anne Camilla Olsson, Bente Meehan og Jens Christian Elle er på valg og modtager genvalg

7.	Valg af bestyrelsessuppleant(er), der vælges for 1 år
På valg er Gitte Geist

8.	Valg af revisor. Foreningens 2 revisorer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 1 hvert år
På valg er Svend Ole Andersen

9.	Eventuelt

Ad. 1. Lasse Bremer blev valgt som dirigent

Ad. 2. Bestyrelsens beretning blev fremlagt og efterfølgende kommentarer indarbejdet: 

Når vi nu kigger tilbage på året der gik så er der særligt to sager der skal bemærkes. Dels lykkedes det efter lange og seje forhandlinger at få underskrevet en samarbejdsaftale mellem Skjoldenæsholm Skovbrug og Landsbyforeningen om badestedet og badebroen i Hvidsø. Det har været en overraskende lang og hård proces, men også et meget lærerigt forløb, der har givet os nogle vigtige erfaringer med hvordan dette spil skal spilles. Vi har nu en samarbejdsaftale som ikke blot betyder at vi nu kan gå i gang med at etablere en ny badebro, men også at der er etableret en dialog med Skovbruget som er vigtig i forhold til de mange andre projekter omkring nye forbindelser og faciliteter i naturen, som står på Jystrups ønskeseddel

En anden betydelig sag hvor Landsbyforeningen har markeret sig er i forbindelse med Energilandsby projektet, hvor der i det forgangne år er blevet afholdt tre offentlige arrangementer. Et solcellearrangement med 140 deltagere, en visionsaften med 45 engagerede jystruppere og en energimesse med 40 deltagere. Der har undervejs været et fint samarbejde mellem energigruppen og kommunens embedsfolk. 

Smertensbarnet har igen i år været Blomstrende Landsby projektet der stort set ikke har rørt sig ud af stedet, hvad angår niveau 1. Vi har fået 20.000 kr. til at producere et Jystrup præsentationshæfte og det blev ikke i 2012 at vi fik sat hak ud for denne opgave. På visionsmødet kom der dog en række spændende input og interessetilkendegivelser over for denne opgave som er vigtig fordi der pt er behov for at trække nye tilflyttere til Jystrup. Der tegner sig desuden et madklubsinitiativ og Søholmhusprojektet kan blive et meget vigtigt projekt for Jystrup. Visionsmødet vidner om et stort engagement blandt jystrupperne når det gælder om at finde på måder, hvordan vi kan tackle opgaven med at indrette os mere bæredygtigt og samtidig styrke det sociale liv.

Det har været et år hvor Jystrups natur har været i fokus. Hvidsø's økologiske tilstand har fået bevågenhed og vi har bedt kommunen undersøge om en forurening af søen kan komme fra spildevand fra Hellehusene og Naturhistorisk museum har tilbudt at undersøge fiskesammensætningen. Den store marksøen ved Slettebjerg 66 blev pløjet op midt i ynglesæsonen i et mislykket forsøg på at dræne søen som var opført som et §3 område. Landsbyforeningen fik også indgivet  et høringssvar vedr. kommunens vand- og naturplaner.

Forårsfesten som formelt er forankret i Landsbyforeningen blev opgraderet med et stort foreningstelt hvor landsbyens foreningsliv præsenterede sine aktiviteter og landsbyforeningen det forestående Energilandsby projekt. 

I forhold til samarbejdet mellem kommunens 10 sogne/landsby/borgerforeninger samlet i Landsbyforeningerne i Ringsted Kommune deltog landsbyforeningen i tre møder med idéudvikling på programmet i forhold til arbejdet med at få formuleret en ny kommunal landdistriktspolitik. Ligeledes deltog Landsbyforeningen i arbejdet med at dele LAG (Lokal Aktions Gruppe) midler ud. 

Landsbyforeningen har fået etableret en facebook side med 105 fans - alle fra Jystrup

Ad. 3. Det reviderede regnskab blev godkendt

Ad. 4. Det eneste indkomne forslag kom fra bestyrelsen og handlede om at gå tilbage til de forrige vedtægter, hvor medlemsbasen skal etableres gennem aktiv indmeldelse. Forslaget blev vedtaget med bemærkninger om det burde overvejes om vedtægterne med fordel kunne blive mere præcise omkring udmeldelse og landsbyforeningens geografiske virkeområde

Ad. 5. Kontingentet blev fastsat til 0 kr. 

Ad. 6. Anne Camilla Olsson, Bente Meehan og Jens Christian Elle modtog genvalg. Jan Vium trækker sig fra bestyrelsesarbejdet pga. sygdom og René la Cour Sell træder ind i stedet. 

Ad. 7. Leif Gredal og Jens Nelmark blev valgt som suppleanter.

Ad. 8. Svend Ole Andersen blev valgt som foreningens revisor

Ad. 9. 

I forhold til Forårsfesten og Landsbyforeningen blev det anbefalet at arbejde mere aktivt med at kommunikere ud at det er ’en byfest for hele Jystruo’ og ’hele jystrups forening’

Det det blev besluttet at Jens Christian som oplæg til det konstituerende bestyrelsesmøde udarbejder et udkast til et arbejdsprogram for det næste år med samtlige kendte projekter og rollefordeling. Projekterne er i overskrift

Badebroen etableres i maj – Betina og Jens Christian tager møde med Skovbruget

1.	Jystrups input til kommunens nye landdistriktspolitik 21. marts – involvering af Jystrups foreningsliv (EAJ)
2.	Badestedet: det årlige dialogmøde med Skovbruget, etablering af byggegruppe og facebookgruppe, 
3.	Sti kataloget færdiggøres
4.	Blomstrende Landsby – rapport Niveau 1 indgives
5.	Blomstrende Landsby – andet visionsmøde gennemføres
6.	Præsentationshæfte om Jystrup 
7.	Energilandsbyprojektet afsluttes med grøn-transport-dag
8.	Naturovervågning – øget samarbejde med lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening
9.	Inspirationen fra Lejre Kommune – hvordan kan vi koble Jystrup ind i deres natur- og økologiprojekter?
10.	Søholmhusprojektet
11.	Madklub
12.	Kommunalvalget til november
13.	Medlemmer til foreningen

Jens Christian sender doodle ud i forhold til konstituerende bestyrelsesmøde 

Referat: Jens Christian