Referat fra ordinær generalforsamling

Torsdag den 29. januar 2015 kl. 20:00 i Mejeriet, Ålbækvej 2, 4174 Jystrup

 1. Valg af dirigent
  Lasse Bremer blev valgt.
 2. Bestyrelsens beretning
  Jens Christian Elle aflagde beretningen og sagde bl.a.
  Landsbyforeningen startede flot ud med at sende Jystrup hæftet på gaden i foråret. En publikation som der er blevet taget rigtig godt imod i både Jystrup og blandt fagfolk, der interesserer sig for hvordan landsbysamfund kan formidle sine kvaliteter. En formidling, der både kan styrke den indre sammenhængskraft og trække nytilflyttere til området. Hæftet har simpelthen sat en ny standard for hvordan landsbysamfund med egne ressourcer (og økonomisk støtte fra kommunens udviklingsmidler) kan fortælle den gode historie. En historie der efterfølgende er blevet genfortalt i aviser og tv-indslag. Vi burde dog nok have trykt et noget større oplag.
  På samme tid begyndte Landsbyforum for alvor at sætte gang i helhedsplansarbejdet, der i første omgang skulle afstedkomme at de 10 landdistrikter i kommunen hver fik udarbejdet en helhedsplan for deres eget område. Landsbyforeningen var noget træg i optakten, men fik den 27. august afholdt et borgermøde med 60-70 deltagende.
  Som tematisk oplæg foreslog Landsbyforeningen at fokusset blev koncentreret om de sager som som vi ved tidligere lejlighed har præsenteret for kommunens embedsmænd da de besøgte Jystrup som optakt til den nye landdistriktspolitik i 2013: Landsbyhuset/Søholmhus, et godt og sikkert børneliv i Jystrup (gode institutioner og sikre skoleveje) samt Jystrup i naturen (Stier, nationalpark og friluftslivsfaciliteter) Herudover blev der mulighed for at danne flere arbejdsgrupper. Processen har når vi ser bort fra Søholmhusprojektet som Landsbyforeningen i det forgange år formelt er tovholder på, ikke været noget at prale af. Enkelte møder er blevet afholdt, men først og fremmest har arbejdet bestået i at samle op på de temaer som har været genstand for møder og aktiviteter de seneste år. Vi fik afleveret en fin plan som i de kommende år vil danne en vigtig ramme for landsbyforeningens arbejde med at virkeliggøre målsætningerne i samarbejde med kommunen og andre relevante aktører.
  Landsbyforeningen har som forening været drænet for energi igennem det sidste års tid, og det blev igennem året stadig mere tydeligt at der bliver brug for nye kræfter, der kan formå at revitalisere Landsbyforeningen.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  Læs regnskabet her
  Regnskabet blev godkendt.
 4. Indkomne forslag
  Bestyrelsen foreslog at ændre vedtægterne.
  Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
  Læs de nye vedtægter her
 5. Fastsættelse af kontingent
  Kontingentet for 2015 blev uændret vedtaget til 0 kr.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år
  På valg var Jens Christian Elle, Anne Camilla Olsson, Bente Meehan og Betina Dybbroe.
  Anne Camilla Olsson og Betina Dybbroe ønskede ikke genvalg.
  Nyvalgt blev Leif Gredal og Niels Bruun de Neergaard.
  Se den ny bestyrelse her
 7. Valg af bestyrelsessuppleanter, der vælges for 1 år
  På valg var Jens Nelmark, Leif Gredal og Eva Skov.
  Jens Nelmark og Eva Skov blev genvalgt.
  Leif Gredal var valgt til bestyrelsen.
  Nyvalgt blev Nanna Engberg Kristensen.
 8. Valg af revisor, der vælges for 2 år
  På valg var Svend Ole Andersen
  Svend Ole Andersen blev genvalgt.
 9. Eventuelt
  Lasse Bremer orienterede om Søholmhus projektet.
  Tommy Johannessen orienterede om Søholmscenen.

Ref: Tommy Johannessen.