Referat fra generalforsamling i Landsbyforeningen for Jystrup og omegn

onsdag den 29. marts 2017 kl. 19:30

Generalforsamlingen var flyttet fra Stalden til Aktivitetshuset med to dages varsel.

Der var mødt 11 medlemmer og journalist Ulla Jensen fra Dagbladet.


Dagsorden:


1. Valg af dirigent.

Tommy Johannessen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Tommy blev tillige valgt til referent.


2. Bestyrelsens beretning.

Jens Christian Elle, Niels Bruun de Neergaard, Johannes Lund og Tommy Johannessen aflagde i fællesskab beretningen og fortalte bl.a. om:

- At en ironisk indkaldelse på Facebook havde give mange reaktioner
- At et nyt Jystrup hæfte er på vej, men mangler stadig billeder og indhold
- At visse aktiviteter er forsvundet fra byen og at opbakningen til de resterende er faldende
- At det går fremad med planerne for et nyt Søholmhus multihus
- At bestyrelsen har arbejdet sammen med Vigersted og kommunen om en ny skolesti mellem Jystrup og Vigersted
- At der er søgt Fiberpuljens anden etape om fibernet i Valsølille og omegn.

Efter beretningen var der en lang debat om placeringen af en haveaffaldsplads ved Jystrup. En større del af deltagerne var mødt op alene af hensyn til dette.

Bestyrelsen fortalte forhistorien, at ønsket om en plads er kommet fra Kommunen og Affald+, at bestyrelsen gik ind for en placering ved Hejdesvej 17 i Ortved, at mange placeringer har været i spil, og at den nu foreslåede placering er kommet fra Kommunen og Affald+.

Det blev af de fremmødte fremført at pladsens placering er:
- til fare for trafiksikkerheden
- en trussel mod naturen og den nærliggende mose
- fejlplaceret i forhold til de fremtidige brugere
- til gene for padder og flagremus
- en gene for de omkringboende med lugt og støj
- en gene om natten grundet lyset
- en risiko for at der smides andet affald på og ved pladsen

Der var forslag om at holde borgermøde
og forslag om at erstatte pladsen med en container

Det blev besluttet at nedsætte et hurtigtarbejdende udvalg, der skal rette henvendelse til Kommunen. Udvalgt kom til at bestå af: Jens Christian Elle, Hanne Kinnerup, Stef Mogensen og Torben Justesen. Udvalget aftaler selv indbyrdes det videre forløb.


3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Kasserer Tommy Johannessen fremlagde regnskabet.
Det blev godkendt uden bemærkninger.


4. Indkomne forslag.
(forslag skal være bestyrelsen i hænde mindst 5 dage før generalforsamlingen)

Indkommet forslag: "Grundig drøftelse af Landsbyforeningens ageren i forhold til den mulige affaldsplads, som ønskes placeret i Jystrup."

Forslaget bortfaldt, da debatten var sket efter beretningen.


5. Fastsættelse af kontingent.

Efter lidt overvejelser blev det besluttet at kontingentet for 2017 er uændret 0 kr/år.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

På valg var Bente Meehan og Niels Bruun de Neergaard
Leif Gredal var efter eget ønske udtrådt af bestyrelsen
Bente Meehan og Niels Bruun de Neergaard blev genvalgt.
Stef Mogensen blev nyvalgt til bestyrelsen.


7. Valg af bestyrelsessuppleant(er)

På valg var Eva Skov og Nanna Engberg Kristensen
Nanna Engberg Kristensen ønskede ikke genvalg.
Eva Skov blev genvalgt og Torben Justesen blev nyvalgt.


8. Valg af revisor.

På valg var Svend Ole Andersen
Svend Ole Andersen ønskede ikke genvalg
Nyvalgt blev Lone Thy


9. Eventuelt.

Problemer med hurtigt kørende hensynsløs trafik i og omkring byen. Flere hændelser blev rapporteret. Bestyrelsen skal overveje henvendelse til kommunen.

Debat om hvorvidt et vælgermøde op til kommunevalget bedst sker lokalt eller i samarbejde med Vigersted. Man mente at flere ville deltage hvis det blev holdt lokalt, hvorfor det blev besluttet.

Bestyrelsen blev opfordret til at redegøre for forholdet mellem jystrup.dk og jystrup-net.dk samt de forskellige Facebook grupper.

Tommy Johannessen oplyste om det kommende klyngesamarbejde med Haraldsted-Allindelille, Vigersted og Kværkeby.


Jens Christian Elle takkede de fremmødte for et godt møde.


Ref: Tommy Johannessen