Referat fra bestyrelsesmøde

Tirsdag den 18/4-2017 kl. 19:30 i Klaringen 15

Deltagere: Stef Kock Mogensen, Bente Meehan (senere), Johannes Lund, Niels Bruun 
de Neergaard, Hanne Kinnerup og Tommy Johannessen

Afbud fra: Jens Christian Elle og Jens Nelmark

Dagsorden:

1:  Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2:  Konstituering
Jens Christian blev formand
Niels blev næstformand
Tommy blev kasserer og sekretær

3:  Bestyrelsens kommende arbejde.
   I forlængelse af den tidligere drøftelse af at begrænse antallet af 
sager, med større indsats for færre, synlige sager.
   Nedsættelse af udvalg til disse.

4:  Haveaffaldsplads
Stef har skrevet til kommunen
Der er ikke svar endnu.
Stef blev tovholder og vil lave en underskriftsindsamling

5:  Skolestien
Niels blev tovholder

6:  Trafiksikkerhed
Vi har tidligere skrevet flere gange til kommunen om dette.

7:  Bosætning, kommunen og landdistrikterne
Niels fortsætter med dette i landsbyforum

8:  Jystruphæftet
Jens Christians forslag om om en uddeling til forårsfesten blev godkendt.

9:  Valgmødet 23. oktober 2017
Vi holder det på skolen.
Johannes og Tommy bliver tovholdere.

10:  Helhedsplanrevision
Tommy laver forslag

11:  Nationalparken
Der arbejdes der videre med i klyngesamarbejdet

12:  Landsbyforum
Generalforsamlingen gik fint
Niels er vores repræsentant.
Tommy er suppleant

13:  Klyngesamarbejdet
Tommy er repræsentant

14:  Fibernet i Valsølille
Ansøgning er afsendt.
Afventer svar

15:  Flygtninge
Flygtningevenner gruppe overtager. 

16:  Badestedet arbejdsdag
Jens Christian blev tovholder og udsender indkaldelse

17:  Evt.
Tommy har lavet en postliste til bestyrelsen.
Tommy reviderer hjemmesiden til nyt design og hænger opslag op i Brugsen.
Johannes skriver om forskellen mellem hjemmesiderne.
Niels blev tovholder på at skrive i Højdepunktet hver gang.

Ref: Tommy