Landsbyforeningen
for Jystrup
og omegn
Forside
Helhedsplan
Affaldsplads
Om foreningen
Generalforsamling
Ind-/udmeldelse
Nyhedsmailliste
Regnskab
Bestyrelsen
Vedtægter
Arkiv

Links:
Jystrup-net.dk
Jystrup IF
Søholmscenen
Landsbyforum
Naturskattejagten
Kommunen
Ringsted Nu
Dit Ringsted
Facebook:
Søholmhus
Jystrup
Jystrup Net
Flygtningevenner
Gaudi-Galleriet

Vedtægter for Jystrup-Valsølille Landsbyforening 2002-2009

§1.
Foreningens navn er: Jystrup-Valsølille Landsbyforening.

§2.
Foreningens hjemsted er: Jystrup-Valsølille sogne.

§3.
Foreningens formål er at samle beboerne på Jystrup-Valsølille-egnen om emner af fælles interesse.
Foreningen må prioritere formidlende kontakt om emner af lokal interesse overfor det kommunale styre i Ringsted meget højt.
Bestyrelsen kan efter eget ønske nedsætte udvalg/arbejds-grupper til særlige opgaver.

§4.
Som medlemmer kan optages ægtepar og enlige, også medlemmer udenfor de to sogne.
Børn og unge under uddannelse har adgang på forældres eller værges medlemskort.

§5.
Kontingentet fastsættes af den ordinære årlige generalforsamling for 1 år af gangen. Regnskabsåret går fra den 1. april til den 31. Marts.

§6.
Generalforsamlingen er Foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i første halvdel af april måned.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når 3 bestyrelsesmedlemmer eller 10 menige medlemmer forlanger det.
Ordinær og ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.
Stemmeret på generalforsamlingen har de medlemmer, der giver personligt møde og har betalt kontingent til foreningen den pågældende sæson.
Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt blot én enkelt stemmeberettiget fremsætter ønske derom.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af det kommende års kontingent.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år og afgår med henholdsvis 2 og 3 medlemmer årligt.
7. Valg af bestyrelsessuppleanter, der vælges for 1 år. En suppleant, der indtræder i bestyrelsen fungerer hele vedkommende mandats periode.
8. Valg af revisor. Foreningens 2 revisorer vælges for 2 år og afgår skiftevis med 1 hvert år.
9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen til behandling på generalforsamlingen, skal af medlemmerne være indsendt til formanden senest 5 dage inden mødets afholdelse.

§7.
Foreningen kan kun opløses ved vedtagelse på 2 på hinanden følgende gereralforsamlinger.
På sidste generalforsamling vedtages - med almindelig stemme-flerhed - anvendelsen af foreningens aktiver til velgørende formål.
I tilfælde af foreningens ophør overgår forhandlingsprotokollen til lokalhistorisk arkiv i Ringsted.

Således vedtaget på generalforsamlinger den 12.4.1972, 12.4.73, 2.4.87, 11.4.88 og 11.4.02.