Landsbyforeningen
for Jystrup
og omegn
Forside
Helhedsplan
Affaldsplads
Om foreningen
Generalforsamling
Ind-/udmeldelse
Nyhedsmailliste
Regnskab
Bestyrelsen
Vedtægter
Arkiv

Links:
Jystrup-net.dk
Jystrup IF
Søholmscenen
Landsbyforum
Naturskattejagten
Kommunen
Ringsted Nu
Dit Ringsted
Facebook:
Søholmhus
Jystrup
Jystrup Net
Flygtningevenner
Gaudi-Galleriet

From: Jens Christian Elle [mailto:jenschrelle@gmail.com]
Sent: Wednesday, May 05, 2010 11:46 PM
To: i@2y.dk
Subject: Re: referat fra bestyrelsesmødet i Landsbyforeningen den 5. maj 2010

 

jeg det er vist rigtigt :-)

Den 5. maj 2010 10.43 skrev Tommy/LJO <ljo@jystrup.dk>:
Hej Jens Christian

Tak for i aften, og tak for et hurtigt referat.

Vedr. punkt 10, så mener jeg vi aftalte at du, Jens og jeg skulle være arbejdsgruppen, og at du tillige ville invitere Johanne.

--
Mange hilsner
TommyFrom: Jens Christian Elle [mailto:jenschrelle@gmail.com]
Sent: Wednesday, May 05, 2010 11:31 PM
To: Tommy/LJO
Subject: referat fra bestyrelsesmødet i Landsbyforeningen den 5. maj 2010

Referat fra bestyrelsesmøde i Landsbyforeningen den 5. maj 2010
Tilstede: Jens, Jens Christian, Bettina, Bente, Tommy, Anne  Afbud: Jan
1. Valg af referent
• Jens Christian skriver referat
2. Godkendelse af dagsorden
• Godkendt
3. Godkendelse af referat fra mødet den 1.marts 2010
• Godkendt
4. Nyt fra Landsbyforeningerne i Ringsted / Landsbyforum (konferencen 20 marts),
• Det lykkedes ikke at sende en repræsentant fra vores landsbyforening til mødet i Sneslev d. 4.maj. Vi bør prioritere at komme til disse møder som holdes et par gange om året.
• Tommy berettede kort fra konferencen og om det mulige output herfra som vi ikke har set endnu.
5. Nyt fra LAG
• Jan er blevet formand og Tommy, der også er med i bestyrelsen var forleden nede og overrække en buket blomster til  Jon Feilberg der har realiseret projektet med GPS skattejagt i Vange Skov med støtte fra LAG.
• Vi bør sætte turbo på ansøgningen om en skolesti til Vigersted. Jens tager en snak med Jan om den videre proces som muligvis kan involvere en gruppe engagerede forældre til 7.klasse eleverne.
6. Nyt fra kommunen
• intet nyt der vedrører foreningen
7. Indkommen post siden sidst
• ingen post
8. Skovprojektet. Status efter mødet med Skovforeningen og Skjoldenæsholm. Herunder drøfte Badestedsproblematikken og hvordan vi kommer med input til Teknisk Forvaltnings opfordring til at komme med ønsker til rekreative stier.
• Bente, Anne og Jens Christian har været til møde med Skovforeningen og Poul Norup og Niels Bjerg fra Skjodlenæsholmskoven. Vi fik en første fælles drøftelse af udsigterne til et muligt samarbejde under ledelse af Skovforeningen, såfremt de modtager penge til projektets fase 2. Vi skal komme med tilbagemelding til Skovforeningen om vi ønsker at gå videre med projektet og det vil vi og Jens Christian melder tilbage til Eva og Martin fra Skovforeningen.
• Hvidsø's tilstand blev drøftet med hensyn til såvel den naturmæssige som den kulturelle dimension. Der er behov for at få mere viden om årsagerne til den stadig dårligere sigtbarhed i søen og Anne tager kontakt til Michael der arbejder med netop overvågning af søer og vandløb for Miljøcenteret i Roskilde. Bente tager fat i de ansvarlige i kommunen. Jens snakker med Ivar.
• Men hensyn til badebroen og badestedet så skal der ikke bestilles nyt sand i år, da Skoven ikke vil have det og da det også er i modstrid med områdets Natura 2000 status og Naturbeskyttelseslovens § 3. Derfor kan vi godt gøre noget for at gøre badestedet klar. 
• Det blev derfor foreslået at vi indkalder bredt til en fælles workshop - aktionsdag fredag den 4. juni efter fyraften. Vi bruger forårsfesten som afsæt til at mobilisere, samt kontakte de der allerede sidste år viste interesse for brobyggeri og natteravnsordning. Vi starter med tre indspark: søens tilstand, den nye badebro og fremtidens badested uden sand og en mulig natteravnsordning. Vi kontakter (hvem gør det?) Aktivitetshuset ift. at bruge det til mødet og evt. noget efterfølgende grill.
• Jens Christian skriver et statusnotat og oplæg til den 4. maj med henblik at få det formidlet gennem diverse kanaler.
• Det kunne være dejligt med en lokal miljøgruppe der kunne holde kritisk øje med naturen
• Vi fik ikke drøftet hvordan vi skal reagere på kommunens invitation om at modtage vores ønsker til rekreative stier.
9. Jystrup Bevæger Sig. Kort status på processen
• Der er blevet afholdt et lille møde ude hos Jens med deltagelse af Jan og Jens Christian. Siden er der ikke sket noget. Jens tager fat i Jan og Torben Klausen med henblik på som tovholder at få revitaliseret projektet
10. Portal for interessedating og gruppedannelse – hvordan griber vi det an (v/ Jens Christian)
• Vi diskuterede relevans og besluttede at få designet et sådant system, og ikke mindst få indkredset hvordan vi får det formidlet og gjort vedkommende for de mange vi forventer har boget at byde ind med. Jens Christian tager initiativ til et arbejdsgruppemøde med deltagelse af Jan og en journalist med navn Johanne som Anne har kontakt til. Var der andre der ville deltage i arbejdsgruppen?
11. Hvordan griber vi hjemmesiden diskussionen an (jf. henvendelse fra Jystrup IF og Thomas Nissen (fodbold).
• Vi skal først have nået til intern afklaring før vi deltager i drøftelser om webløsninger i Jystrup.
12. 40 års jubilæum i september (lille oplæg ved Jens Christian)
• Rejsen til Vietnam kom i vejen for arbejdet med at få involveret de gamle bestyrelsesmedlemmer i arbejdet med at beskrive foreningens virke de sidste 40 år. Men jubilæet kunne være en god anledning til at præsentere foreningens arbejde og konkrete projekter.
13. Foreningens kommunikationsstrategi – forslag fra sidst om at dedikere næste bestyrelsesmøde til at drøfte/indkredse hvordan vi bedst kommer ud over rampen med foreningens aktiviteter og får dialog med vores mange medlemmer. Oplæg ved Jens.
• Jens laver oplæg til næste møde. Tommy skriver historien om hvad der er sket på den front.
14. Næste møde
• Onsdag den 16. juni kl. 19.30 på Valsølillegården